Log på

1. Udvalgets sammensætning
Kommunikationsudvalget består af 4-5 medlemmer.
Formanden for Kommunikationsudvalget udpeges af Bestyrelsen blandt dens medlemmer. Klubmanager er medlem af udvalget.
Øvrige medlemmer udpeges af Bestyrelsen.

2. Målsætning
Formålet med det interne informations- og kommunikationsarbejde er at udvikle og fastholde et godt informationsniveau, en god kommunikation og et godt samspil med Mølleåens Golf Klubs medlemmer, så medlemmerne opfatter klubben som "deres" golfklub, fordi de oplever en god atmosfære med en god balance mellem golfspillet og det sociale liv i klubben, og fordi de oplever klubben som imødekommende og serviceorienteret.
Formålet med markedsføringsarbejdet er at varetage Mølleåens Golf Klubs interne information og kommunikation for at skabe synlighed om klubben.

3. Opgaver

a. Hovedopgaver
Fastholde et dokumenteret højt niveau for medlemmernes tilfredshed samt følge op på dette mål med henblik på at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye medlemmer.
Fastlægge retningslinjer for den interne kommunikation med klubbens medlemmer og interessenter, så de oplever klubben som åben, professionel og let at komme i dialog med.

b. Daglige ledelsesopgaver

   • Sikre medlemmernes mulighed for på klubbens hjemmeside at læse referaterne af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger senest 10 dage efter mødernes afholdelse.
   • Sikre at hjemmesiden er løbende opdateret.
   • Sikre at medlemmerne opnår et højt informationsniveau gennem den personlige kontakt, via klubbens hjemmeside og "Nyhedsbreve".
   • Gennemføre en årlig golfturnering med et socialt islæt for klubbens mange frivillige hjælpere.
   • Være til rådighed for Bestyrelsen med råd og vejledning i forbindelse med intern kommunikation og information.
   • Deltage i den interne markedsføring af MGK i forbindelse med større turneringer, arrangementer og nye tiltag i klubben herunder at informere om gode sportsresultater, markedsføre sponsorer og restauranten samt sørge for koordinering af PR-aktiviteter.
   • Holde Bestyrelsen orienteret om behov for intern kommunikation eller information og efterfølgende varetage de besluttede kommunikations- og informationsopgaver.

c. Grænseflader til andre udvalg
Kommunikationsudvalget ønsker et tæt samarbejde og dialog med alle klubbens udvalg. Kommunikationsudvalget rapporterer til Bestyrelsen vedr. dens strategiske tiltag. I øvrigt rapporterer udvalget til Klubmanager i løbende driftsmæssige spørgsmål og i spørgsmål, som har betydning for klubbens økonomi.

4. Mødefrekvens og rapportering
Der afholdes normalt 6-8 møder om året i udvalget. Dato og tidspunkt aftales fra møde til møde. Formanden indkalder pr. mail til de ordinære møder med en dagsorden for mødet.

Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger i udvalget træffes, når der er rimelig enighed i udvalget.
I rutinesager eller i situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden – evt. i samarbejde med Klubmanager – alene træffe en afgørelse inden for rammerne af udvalgets ansvars- og kompetenceområder. En sådan beslutning føres til referat på det efterfølgende møde i udvalget.
Der skrives et referat af beslutningerne på møderne i Kommunikationsudvalget.
Referatet sendes til godkendelse til udvalgets medlemmer. Når alle har godkendt referatet, sendes det til Bestyrelsen.

5. Budget og økonomi
Ansvaret for budgettet og den overordnede økonomi i forbindelse med udvalgets arrangementer ligger hos udvalgets formand under ansvar over for Klubmanager.
Arrangementer for medlemmerne samt for markedsføringsinitiativerne kræver et budget for såvel mødevirksomhed som for de udadvendte aktiviteter.

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Henrik Hannibal
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen