Skip to main content

Kommissorium Etikudvalget

1. Udvalgets sammensætning
Etikudvalget består af 3 medlemmer og kan supplere sig efter opgaver og behov.
Formanden for Etikudvalget udpeges af Bestyrelsen blandt dens medlemmer.
Øvrige medlemmer udpeges af Bestyrelsen.

2. Målsætning
Det er målsætningen med udvalgets arbejde:

at medvirke til at styrke sammenhængskraften og det sociale liv i klubben,

at sikre tilliden hos medlemmerne til, at klubbens tillidsrepræsentanter og medarbejdere arbejder for klubbens og medlemmernes bedste,

at styrke objektiviteten i alt arbejde, som foregår i klubben.

3. Opgaver
Det er udvalgets ansvar – inden for rammerne af klubbens love – at fremkomme med oplæg til Bestyrelsen om de relevante etiske og juridiske adfærdsnormer, som skal være gældende for:

  • Bestyrelsens medlemmer
  • udvalgsmedlemmer
  • sekretariatsmedlemmer
  • medarbejdere
  • forpagtere
  • almindelige medlemmer.

Baseret på at klubben er en almennyttig forening, hvor medlemmerne principielt arbejder gratis, skal udvalget fremkomme med oplæg til beskrivelse af grænserne for bestyrelses- og udvalgsmedlemmers vederlæggelse og modtagelse af fordele og goder fra klubben.
Udvalget skal endvidere fremkomme med forslag til, hvordan de regler, som Bestyrelsen vedtager herfor, gøres tilgængelige og gennemsigtige for det almindelige klubmedlem ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
Udvalget skal endvidere fremkomme med forslag til det katalog af sanktionsmuligheder, som skal kunne tages i anvendelse af Bestyrelsen/udvalget i tilfælde af brud på de fastsatte regler. Der skal herved tages afsæt i de regler, som DGU måtte have opstillet på området, ligesom den præcedens, som måtte ligge i klubben eller DGU fra tidligere tilsvarende sager, skal finde anvendelse i rimeligt omfang.
Udvalget skal endelig – med reference til Bestyrelsen – håndtere de konflikter, som måtte opstå mellem klubbens forskellige interessenter, herunder medlemmer, green-feespillere, sekretariatet, medarbejdere, naboer, m. fl. om nødvendigt ved anvendelse af sanktionskataloget.

4. Grænseflader til andre udvalg
Udvalget har især grænseflader til Regeludvalget.

5. Mødefrekvens og rapportering
Der afholdes møder efter behov, hvorfra der udarbejdes beslutningsreferat. Udvalget fremlægger sine forslag til regler og afgørelser til Bestyrelsens godkendelse. Udvalget kan selv træffe beslutning i mindre sager.

6. Budget og økonomi
Der forudsættes ikke at være udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde. Fortæring og drikkevarer kan afholdes under Bestyrelsens budget.